T113BL11

Handrail

รายละเอียดราวจับรูปตัว L
ขนาด800 x 800 มม, ø 34 มม.

Related Products

T113BP2

ราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า

GYHR86WL#MWW

ราวจับรูปตัว L สีไม้

GT114C6#NW1

ราวจับรูปตัว l สีขาว

T114CU2V1NW

ราวจับสำหรับโถสุขภัณฑ์ชายสีขาว