สารจากประธานบริษัทฯ

 

TOTO (THAILAND) CO., LTD. เป็นบริษัทภายใต้การดูแลของ TOTO Group ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการบริหารงานที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯได้กำหนดให้มี “นโยบายต่อต้านการทุจริต” ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯทุกระดับ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดถือนโยบายนี้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินธุรกิจ

 

ในนามของประธานบริษัทฯ  ขอให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกท่านฯ ศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ในมาตรการการต่อต้านการทุจริตฉบับนี้อย่างเคร่งครัด  เพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส ได้รับความไว้วางใจ และเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อันเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และการเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่างยั่งยืน ต่อไป

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

 

Mr. Seiichiro Sato

ประทานบริษัท

1 เมษายน 2023