T113HK8

Handrail

รายละเอียดราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า
ขนาด800 มม, ø 34 มม.

Related Products

GYHR600W#MWW

ราวจับรูปตัว I สีไม้

GYHR86WL#MWW

ราวจับรูปตัว L สีไม้

GYHR86WR#NW1

ราวจับรูปตัว L สีขาว

GYHR800W#NW1

ราวจับรูปตัว I สีขาว