T113HK7

Handrail

รายละเอียดราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า
ขนาด700 มม, ø 34 มม.

Related Products

GYHR600W#MWW

ราวจับรูปตัว I สีไม้

GYHR86ML

ราวจับรูปตัว L สีเงิน

GYHR86WR#NW1

ราวจับรูปตัว L สีขาว

GT114C6#NW1

ราวจับรูปตัว l สีขาว