DSE101K
อุปกรณ์ตกแต่งพื้นที่สาธารณะ

รายละเอียดสินค้าที่ใส่สบู่เหลวเซ็นเซอร์ แบบใช้แบตเตอรี่

Related Products

DSE101E

ที่ใส่สบู่เหลวเซ็นเซอร์ (ใช้ไฟฟ้า 220 V)

TS126AR

ที่ใส่สบู่เหลวชนิดติดเคาน์เตอร์

Please wait
สอบถามรายละเอียด