TCW08S - ฝารองนั่งพร้อมก้านฉีดชำระ ไม่ใช้ไฟฟ้า

Features

  • ระบบทำความสะอาดด้านหลัง

  • ระบบทำความสะอาดด้านหน้า

  • ฝารองนั่งสุขภัณฑ์แบบป้องกันการกระแทก

TCW08S
ฝารองนั่งพร้อมก้านฉีดชำระ ไม่ใช้ไฟฟ้า

รายละเอียดฝารองนั่งพร้อมก้านฉีดชำระ ไม่ใช้ไฟฟ้าแบบ Soft Close รูปทรงฝาอีลองเกตพร้อมที่ฉีดชำระ ระบบทำความสะอาดด้านหลัง และระบบการชำระล้างแบบด้านหน้า

Features

  • ระบบทำความสะอาดด้านหลัง

  • ระบบทำความสะอาดด้านหน้า

  • ฝารองนั่งสุขภัณฑ์แบบป้องกันการกระแทก

Related Products

TCW1211A

ฝารองนั่งพร้อมก้านฉีดชำระ ไม่ใช้ไฟฟ้าแบบ Soft Close

CST230E1

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น พร้อมฝารองนั่งพร้อมก้านฉีดชำระ ไม่ใช้ไฟฟ้า

TECHNOLOGY

CST920E1

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น พร้อมฝารองนั่งพร้อมก้านฉีดชำระ ไม่ใช้ไฟฟ้า

TECHNOLOGY

CW688UE2

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่งพร้อมก้านฉีดชำระ ไม่ใช้ไฟฟ้า

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด