TBW01003T1

ฝักบัวก้านแข็ง

รายละเอียดฝักบัวแขวนเพดาน
ขนาด ø หัวฝักบัว 220 มม.
*ประกาศขาย กุมภาพันธ์ 2563

Related Products

TTSR201CK

ฝักบัวก้านแข็ง

DBX113-1CAM

ฝักบัวแขวนเพดาน

TTSR202CK

ฝักบัวแขวนเพดาน

TBW01004T

ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน (Warm Spa)

TECHNOLOGY