TBW01003T

ฝักบัวก้านแข็ง

รายละเอียดฝักบัวก้านแข็ง
ขนาด220 มม.

Technology

COMFORT WAVE

การผสมผสานของเกลียวน้ำ ให้ความรู้สึกชุ่มฉ่ำ ทุกอณูสัมผัส

COMFORT WAVE

การผสมผสานของเกลียวน้ำ ให้ความรู้สึกชุ่มฉ่ำ ทุกอณูสัมผัส

View All TOTO Technology

Related Products

DBX113CAMR

ฝักบัวก้านแข็ง

DBX114-1CAM

ฝักบัวแขวนเพดาน

TBW03001T

ฝักบัวก้านแข็ง 5 ฟังก์ชัน

TBW02004T

ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน (Warm Spa)

TECHNOLOGY