วันที่ปิดรับการส่งผลงานรอบที่ 1

 • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเพื่อให้ได้ต้นแบบห้องน้ำสาธารณะ สำหรับเป็นแนวทางในการออกแบบปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)
 • เพื่อนำแบบที่สามารถต่อยอดไปก่อสร้างห้องน้ำในพื้นที่จริง

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ปิดรับการลงทะเบียน

พื้นที่ใช้งานที่จำเป็นประกอบด้วย:
 1. ผู้ร่วมประกวดจะต้องเลือกออกแบบพื้นที่ห้องน้ำ จุด A หรือ จุด B 1 พื้นที่จากทั้งหมด 2 พื้นที่ตามภาพ
 2. ผู้ร่วมประกวดจะต้องออกแบบห้องน้ำสาธารณะในสวนป่าเบญจกิติโดยคำนึงถึงการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ซึ่งตระหนักถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ของผู้ใช้งานทุกกลุ่มช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม
 3. ผู้ร่วมประกวดจะต้องออกแบบเพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาแบบงานก่อสร้างได้จริง
 4. ขอบเขตในการออกแบบห้องน้ำ ให้อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างขนาด 30 – 60 ตร.ม. ประกอบด้วย
  1) ห้องน้ำเพื่อทุกคน (Universal Design)
  2) ห้องน้ำชาย
  3) ห้องน้ำหญิง
  โดยจำนวนห้องน้ำให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ในการออกแบบ
 5. ต้องใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ในการออกแบบห้องน้ำเท่านั้น
 6. ผู้ร่วมประกวดจะต้องเข้าร่วมฝึกอบรมพื้นฐานการออกแบบห้องน้ำแบบ Universal Design กับทางบริษัท TOTO (ดูในข้อคุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด)
 7. กิจกรรมนี้เป็นการให้ผู้ร่วมประกวดใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบห้องน้ำใหม่ ไม่ใช่การ Renovation
จุด A ห้องน้ำบริเวณใกล้เคียงกับลานจอดรถ

จุด B ห้องน้ำบริเวณใกล้ทางเชื่อมระว่างสวนลอยฟ้า


 • นิสิต นักศึกษา นักเรียน โดยสามารถส่งผลงานแบบเดี่ยว หรือกลุ่มละไม่เกิน 10 คน
 • สถาปนิก บุคคลทั่วไป โดยสามารถส่งผลงานแบบเดี่ยว หรือกลุ่มละไม่เกิน 10 คน
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าร่วมฝึกอบรมพื้นฐานการออกแบบห้องน้ำแบบ Universal Design กับทางบริษัท TOTO ตามวัน และเวลาที่กำหนดก่อนการส่งผลงานประกวดแบบ ซึ่งท่านสามารถเลือกช่องทางการเข้ารับการอบรมได้ 2 รูปแบบ คือ เข้าฝึกอบรมด้วยตนเองที่ TOTO Technical Center Bangkok อาคาร G-Tower พระราม 9 หรือ ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom (กรุณาตั้งชื่อเข้าร่วมด้วยหมายเลข ID ของผู้เข้าร่วมประกวดเท่านั้น) โดยทั้ง 2 ช่องทาง อบรมในวันและเวลาเดียวกัน ท่านสามารถเลือกวันและเวลาที่ท่านสะดวก ได้ดังนี้
  • รอบที่ 1 : วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:30 ถึง 15:30 น.
  • รอบที่ 2 : วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:30 ถึง 15:30 น.
  • รอบที่ 3 : วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:30 ถึง 11:30 น.
 1. สมัครเข้าร่วมประกวดแบบที่ คลิกที่นี่ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมแนบไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาของผู้เข้าร่วมประกวด หรือ บัตรประชาชน หรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 2. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานดังต่อไปนี้
  • รอบที่ 1
   • ผู้ร่วมประกวดจะต้องจัดทำแบบการนำเสนอผลงาน แสดงรายละเอียด ผังบริเวณ ผังพื้นชั้นต่างๆ รูปตัด รูปด้าน ระบุระยะการติดตั้งผลิตภัณฑ์จริง พร้อมระบุรุ่นที่ใช้ของผลิตภัณฑ์ TOTO และระบุเป็นขนาดงานกราฟฟิก (Graphic Scale) พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบ (Concept Design) และรูปทัศนียภาพแสดงรูปแบบภายนอกอาคาร ภายในอาคาร อย่างละ 1 มุม เป็นอย่างน้อย ขนาด A1 แนวตั้ง ไม่เกิน 1 แผ่น จัดทำเป็นไฟล์ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ขนาดไฟล์ไม่เกิน 30 MB
   • ผลงานไฟล์ดิจิทัลทั้งหมด กรุณาส่งมาที่ Email: asatoto2023@gmail.com โดยตั้งชื่อไฟล์ด้วยหมายเลข ID ของผู้เข้าร่วมประกวดเท่านั้น
   • พิมพ์ผลงานลงบนบอร์ดขนาด A1 แนวตั้ง ด้านหลังบอร์ดให้ติดหมายเลข ID ของผู้เข้าร่วมประกวดเท่านั้น และให้ผู้เข้าร่วมประกวดแบบ ส่งผลงานที่ตีพิมพ์มายังคณะกรรมการจัดการประกวดแบบโครงการฯ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
    ให้ผู้เข้าร่วมประกวดแบบส่งผลงานทั้งข้อ ข) และ ค) มาภายในวันที่ปิดรับผลงาน ตาม Email และที่อยู่ด้านล่างนี้
    เรียน คณะกรรมการจัดการประกวดแบบโครงการฯ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 248/1 ซอย ศูนย์วิจัย 4 ถนนพระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
    ** กรณีที่ส่งผลงานผ่านไปรษณีย์สามารถส่งได้ถึงวันปิดรับผลงานโดยนับวันและเวลาที่ปรากฎในไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • รอบที่ 2
   • คณะกรรมการตัดสินจะทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 5 ทีม โดยผู้ผ่านเข้ารอบจะต้องจัดทำไฟล์นำเสนอเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินกำหนดระยะเวลาทีมละไม่เกิน 10 นาที
 3. ผลงานทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
  • ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องมีสิทธิ์ตามกฎหมาย และลิขสิทธิ์ของชิ้นงานที่ส่งทั้งหมด
  • ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้ส่งประกวด หากมีการละเมิดจะไม่ได้รับการพิจารณา หากถูกตรวจพบภายหลังจะถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน
  • ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้ส่งประกวด
หมายเหตุ: คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดข้างต้น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด

คณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบ

คุณ ทาคายะสุ ชิมาดะ

ประธานบริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

ศาสตราจารย์ ไตรรัตน์ จารุทัศน์

หัวหน้าภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณ จูน เซคิโน่

Junsekino Architect and Design

คุณ บดินทร์ พลางกูร

บริษัท Context Studio
กำหนดการ วันที่
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดแบบโครงการฯ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565
ฝึกอบรมพื้นฐานการออกแบบห้องน้ำแบบ Universal Design กับทางบริษัทฯ TOTO วันที่ 5, 10 ,18 ตุลาคม พ.ศ. 2565
สิ้นสุดการส่งแบบประกวด รอบที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ตัดสินการประกวดแบบ รอบที่ 1 วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
สิ้นสุดการส่งแบบประกวด รอบที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565
นำเสนอผลงานและตัดสินการประกวดแบบ วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565
พิธีมอบรางวัลประกวดแบบ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

หมายเหตุ: กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบจะดำเนินการพิจารณาตัดสินการประกวดแบบฯ ดังนี้
การประกวดจะเป็นการประกวดแบบแนวความคิดเบื้องต้น (Conceptual Design) โดยคณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกแบบที่ได้รับคะแนนมากที่สุดตามลำดับ จํานวน 5 ผลงาน โดยให้คะแนนจากหลักเกณฑ์ดังนี้

หลักเกณฑ์ เปอร์เซ็นต์
ความน่าสนใจของเนื้อหาสาระ แนวคิดในการออกแบบ 50%
แนวคิดในการออกแบบเพื่อทุกคน 30%
สการออกแบบที่ช่วยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และง่ายต่อการดูแลรักษา 20%


คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ผู้เข้าร่วมประกวดแบบ ไม่มีสิทธิ์ร้องเรียนหรืออุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ (จำนวน 1 รางวัล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ (จำนวน 1 รางวัล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ (จำนวน 3 รางวัล)