TOTO THAILAND SITE

สาระสำคัญ

ความสัมพันธ์

ภายใต้หนึ่งในประเด็นสำคัญของเรา เราจะมีส่วนร่วมในด้านความสัมพันธ์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในหัวข้อที่ 17 ว่าด้วยเรื่องการเป็นพันธมิตรเพื่อบรรลุเป้าหมาย

โดยการสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
เราจะมีส่วนร่วมใน SDGs

  • SDGs No.5 ความเสมอภาคทางเพศ
  • SDGs No.8 งานที่มีคุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐดิจ
  • SDGs No.12 การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ
  • SDGs No.17 พันธมิตรเพื่อเป้าหมาย

สร้างความสัมพันธ์อันดีและยาวนานกับลูกค้า

เรานำเสนอสินค้าที่โชว์รูมได้อย่างมั่นใจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างอุ่นใจ

เรายังให้บริการในทุกๆ ด้านผ่านศูนย์บริการทางโทรศัพท์ในการตอบคำถามหรือข้อสงสัยของลูกค้าเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้เรายังให้บริการหลังการขายที่เน้นความรวดเร็ว เชื่อถือได้ และสุภาพ ด้วยวิธีการเหล่านี้เราจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนกับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก
สำหรับบริการหลังการขาย

“คุณภาพของ TOTO” หมายถึง คุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ร่วมกับการประกอบและการบำรุงรักษา หากเกิดปัญหาขึ้น เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของการบริการเหล่านี้
เราได้ส่งแบบสอบถามทางไปรษณียบัตร หรือติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ที่สมัครรับบริการหลังการขาย เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า

DIVERSITY

ความก้าวหน้าในสายงานของทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีบุคลากรที่หลากหลายสามารถรวมตัวกัน และทำงานร่วมกันได้ด้วยความอุ่นใจ ประสบความสำเร็จ และพร้อมรับมือกับความท้าทาย อีกทั้งเรายังดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและปฏิรูปการทำงานเพื่อสร้างสถานที่ทำงาน ให้พนักงานทุกคนมีบทบาทหน้าที่ของตัวเอง นอกจากนี้ เราจะทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ CSR ในด้านต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชนและแรงงาน ความปลอดภัยและสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมความหลากหลาย

กลุ่มบริษัท TOTO เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงานแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็น อายุ สัญชาติ ความพิการ ความหลากหลายทางเพศ (รสนิยมทางเพศ, อัตลักษณ์ทางเพศ, และการแสดงออกทางเพศ) รวมถึงมีเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบและสะดวกสบาย ด้วยความเคารพแนวคิดใหม่ๆ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายรวมถึงรังสรรค์คุณค่าใหม่ๆ ให้กับลูกค้าของเรา เราจะพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย ทั้งผู้หญิง ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และสามารถทำงานต่อไปได้อย่างมุ่งมั่นและสบายใจ นอกจากนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขยายทางธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน เราจะพัฒนาคุณสมบัติของผู้สมัครในตำแหน่งผู้บริหารสำหรับกลุ่มบริษัทในต่างประเทศ ให้มีความเป็นผู้นำแบบ TOTO เพื่อให้ผู้บริหารเหล่านั้นขยายฐานธุรกิจของเราได้ในต่างประเทศ และสามารถสร้างฐานแฟนของ TOTO ไปทั่วโลกได้

FOR THE FUTURE

ส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและการอยู่ร่วมกันของชุมชน

กลุ่มบริษัท TOTO จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและการอยู่ร่วมกันของชุมชน โดยมีเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาสังคมระดับท้องถิ่นตลอดจนระดับโลก ในฐานะเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดี เราจะดำเนินกิจกรรมที่มีส่วนช่วยเหลือในการฟื้นฟู ทะนุบำรุง และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้เรายังคงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมอาสาสมัครอย่างจริงจัง ในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมทำความสะอาดเมือง กิจกรรมช่วยเหลือพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ตลอดจนสนับสนุนด้านกีฬา

เป้าหมาย

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมโลก

ตัวชี้วัด FY2022 (ผลลัพธ์) FY2023 (เป้าหมาย)
ความพึงพอใจของลูกค้าในการบริการหลังการขาย*
94.0pt
94.2pt
ร้อยละของพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (จํานวนผู้เข้าร่วม / จํานวนพนักงานรวม = อัตราการมีส่วนร่วม)
91.8%
100%
ขึ้นไป

*ขอบเขต : ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) อินเดีย ไทย เวียดนาม