TYC322W

เครื่องเป่าลมแห้ง

รายละเอียดเครื่องเป่ามือ High Speed (ใช้ไฟฟ้า 220V)

Related Products

TYC322WF

เครื่องเป่ามือ High Speed ใช้ไฟฟ้า 220V

TYC423WC

เครื่องเป่ามือ Double High Speed ใช้ไฟฟ้า 220V

TYC322M

เครื่องเป่ามือ High Speed ใช้ไฟฟ้า 220V

TYC602

เครื่องเป่ามือ High Speed ชนิดฝังผนัง (สแตนเลส) (ใช้ไฟฟ้า 220V)