TYC322W

เครื่องเป่าลมแห้ง

รายละเอียดเครื่องเป่ามือ High Speed (ใช้ไฟฟ้า 220V)

Related Products

TYC322M

เครื่องเป่ามือ High Speed ใช้ไฟฟ้า 220V

TYC602P

เครื่องเป่ามือ High Speed มีที่ใส่กระดาษทิชชู่และทิ้งขยะ ชนิดฝังผนัง(สแตนเลส)(ใช้ไฟฟ้า 220V)

TYC423WC

เครื่องเป่ามือ Double High Speed ใช้ไฟฟ้า 220V

TYC602

เครื่องเป่ามือ High Speed ชนิดฝังผนัง (สแตนเลส) (ใช้ไฟฟ้า 220V)