TYC122W
เครื่องเป่าลมแห้ง

รายละเอียดเครื่องเป่ามือ ใช้ไฟฟ้า 220V

Related Products

TYC322W

เครื่องเป่ามือ High Speed (ใช้ไฟฟ้า 220V)

TYC602

เครื่องเป่ามือ High Speed ชนิดฝังผนัง (สแตนเลส) (ใช้ไฟฟ้า 220V)

TYC602P

เครื่องเป่ามือ High Speed มีที่ใส่กระดาษทิชชู่และทิ้งขยะ ชนิดฝังผนัง(สแตนเลส)(ใช้ไฟฟ้า 220V)

TYC322WF

เครื่องเป่ามือ High Speed ใช้ไฟฟ้า 220V

Please wait
สอบถามรายละเอียด