T113BP3

Handrail

รายละเอียดราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า ไม่รวมน๊อตยึด
ขนาด800 มม, ø 34 มม.

Related Products

GYHR800W#MWW

ราวจับรูปตัว I สีไม้

T113HK8

ราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า

TX3A3

ราวจับ

T114CL10V10#NW1

ราวจับรูปตัว L สีขาว ไม่รวมน๊อตยึด