PJY1724HPW#MW

GALALATO

รายละเอียดGALALATO อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ (Matte White)
พื้นผิวกันลื่น
ขนาด1700 x 800 x 565 มม.
*พร้อมสะดือและอุปกรณ์
*ประกาศขาย กุมภาพันธ์ 2563

Technology

RECLINE COMFORT

เอนกายอยู่ในความสบาย ปลดปล่อยร่างกายและจิตใจของคุณ สู่สภาวะที่สงบและผ่อนคลาย

RECLINE COMFORT

เอนกายอยู่ในความสบาย ปลดปล่อยร่างกายและจิตใจของคุณ สู่สภาวะที่สงบและผ่อนคลาย

View All TOTO Technology

Related Products

PJY1814HPWE#MW

GALALATO อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ (Matte White)

PJYD2200PW

GALALATO อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์

TECHNOLOGY

PJY1724PW#MW

GALALATO อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบไม่มีมือจับ (Matte White)

TECHNOLOGY

PJY1886HPWMNE

GALALATO อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ