Visit Global Site   TH EN
   หน้าแรก  /  เกี่ยวกับเรา  /  รางวัล

       

GREEN GOOD DESIGN Award 2015/2016 เป็นรางวัลที่มอบให้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง แรกเริ่มเดิมที GOOD DESIGN Award เป็นรางวัลที่มีมาตั้งแต่ปี 1950 ในเวลาต่อมารางวัล GREEN GOOD DESIGN Award ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2009 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน โปรแกรมนี้บริหารโดย Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design (America) และ European Centre for Architecture Art Design และ Urban Studies (Ireland).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

           

iF product design awardเปิดตัวในปี 1953เป็นรำงวัลที่ได้รับกำรยอมรับเรื่องคุณภำพที่โดดเด่นในกำรออกแบบ โดยมีความครอบคลุมทุกด้านในแวดวงกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ รำงวัลนี้ให้ความสำคัญด้านนวัตกรรมการออกแบบ ดังนั้นจึงเป็นที่ยอมรับในเครือข่ำยผู้หลงไหลการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้งของนวัตกรรมการออกแบบทั่วโลก

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                               

         

The Red Dot design awardจัดขึ้นโดย Nordrhein Westfalenจากประเทศเยอรมนีตั้งแต่ปี 1955เป็นการแข่งขันการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมำกที่สุดในโลก มีการส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 12,000ชิ้น จำกกว่า 60ประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศจะถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ Red Dot Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Copyright © 2015, TOTO (Thailand) Co., Ltd. http://th.toto.com . All rights reserved.